Voucherregeling bij annulering

 voor recreatiebedrijven

 Alle recreatieondernemingen in Nederland, aangesloten bij de brancheorganisatie HISWARECRON, hebben vanwege de uitzonderlijke en onvoorziene situatie die het gevolg is van de verspreiding van het Corona virus (Covid 19 virus) per 13 maart 2020 de op hun overeenkomsten toepasselijke annuleringsvoorwaarden aangepast. De redelijkheid en billijkheid die bij de uitvoering van overeenkomsten een belangrijke rol spelen, vragen in deze uitzonderlijke en onvoorziene situatie om passende en redelijke oplossingen voor de problemen waarvoor ondernemingen zich gesteld zien. In verband daarmee zijn door alle ondernemingen in de recreatiesector maatregelen genomen, waaronder ten aanzien van annuleringen.

 De recreatiesector heeft voor alle annuleringen vanaf 13 maart 2020, én die vallen onder de navolgende voorwaarden, én in ieder geval voor de gevallen dat nakoming van de overeenkomst door de onderneming en/of de consument niet (meer) mogelijk is, een recreatievoucher ontwikkeld, die een waarde vertegenwoordigd waarmee een nieuw verblijf geboekt kan worden bij de recreatieonderneming waar is geannuleerd. Deze regeling is tot stand gekomen na afstemming met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voorwaarden

 De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  1. De recreatievoucher wordt uitgegeven ingeval van annuleren van verblijven in verband met het niet kunnen uitvoeren van het verblijf in het kader van het ontstaan van de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het Corona virus en geldt met ingang van 13 maart 2020 voor annuleringen die zijn of worden gedaan tot 1 juni 2020 bij recreatieondernemingen, die zijn aangesloten bij de branchevereniging HISWA-RECRON.
  2. Een recreatieonderneming kan er voor kiezen deze recreatievoucherregeling ook in te zetten op annuleringen gedaan door de consument vanwege de coronacrisis, ingeval de recreatieonderneming, ondanks de door de overheid ingestelde maatregelen of nadat die maatregelen zijn opgeheven, in staat is uitvoering te geven aan de overeenkomst. De onderneming is daartoe evenwel niet verplicht.
  3. De recreatievoucher heeft een geldigheidsduur van 12 maanden na de oorspronkelijke aankomstdatum. Dit betekent dat de consument binnen 12 maanden na de oorspronkelijke aankomstdatum het vervangend verblijf dient te hebben geboekt. Dit vervangend verblijf dient, onder voorbehoud van beschikbaarheid van accommodatie, plaats te vinden uiterlijk voor 30 september 2021.
  4. De recreatievoucher kan alleen worden ingewisseld bij dezelfde recreatieonderneming bij welke de consument zijn verblijf had geboekt. Ingeval het een recreatieonderneming © Copyright HISWA-RECRON betreft met meerdere vestigingen kan in overleg met en na instemming van de onderneming ook gekozen worden voor een andere vestiging van die onderneming.
  5. De waarde van de recreatievoucher is gelijk aan de hoogte van het door de consument reeds betaalde en door de onderneming ontvangen bedrag, inclusief de eventueel betaalde reserverings- en administratiekosten, en biedt geen aanspraak op eenzelfde of vergelijkbare prestatie als die met de oorspronkelijke boeking gemoeid was.
  6. Ingeval de kosten behorende bij de nieuwe overeenkomst/boeking hoger liggen dan de waarde van de recreatievoucher, is de consument gehouden het verschil bij te betalen. Daarbij zijn de reguliere betalingstermijnen van de recreatieonderneming van toepassing.
  7. De recreatievoucher is niet van toepassing op verblijven op basis van vaste plaatsen of seizoen(lig)plaatsen.
  8. Op de recreatievoucher staat de datum van uitgifte, de geldigheidsduur, de naam van de betreffende recreatieonderneming, reserveringsnummer, de naam van de consument en een unieke nummercode duidelijk vermeld. De recreatievoucher is niet overdraagbaar aan een derde, niet inwisselbaar voor geld en wordt niet als betaalmiddel geaccepteerd tijdens het verblijf bij de recreatieonderneming.
  9. Aanpassing van deze regeling kan plaats vinden ingeval de HISWA-RECRON dit nodig acht en/of de overheid haar maatregelen langer laat voortduren dan 1 juni 2020.